Menü Bezárás

Európa az európaiaké

Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom 2024-es európai parlamenti választási programja

Előszó

Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen, közvetlenül választott népképviseleti szerve. A többi európai intézményt a tagországok kormányai hozzák létre és működtetik. Az EP képviselőinek száma jelenleg 705, akikből 21-et Magyarország szavazópolgárai választanak.

Az EP megválasztott tagjai politikai frakciókba tömörülnek, avagy a független képviselők sorában jegyzik őket. A magyar választóknak ezért azt is érdemes szem előtt tartani, hogy akire szavaznak, az az európai politikai paletta mely színét erősítené? Az ISZOMM a jelenlegi frakciók közül a jelenleg 41 tagot számláló, ‘A Baloldal’ (The Left) elnevezésű frakcióhoz áll legközelebb, amelynek, illetve elődeinek magyar tagja eddig sajnos még nem volt.

Az Európai Parlament feladata az EU működésének ellenőrzése, és állásfoglalások, jelentések kibocsátása, illetve meghatározott esetekben az európai döntések, jogszabályok jóváhagyása, avagy elutasítása.

Az EP a világ legkifinomultabb szabályalkotó testülete, amelynek szinte minden területre kiterjedő figyelme és szava a külső országok többsége számára is alapvető tájékozódási pont.

A magyar választópolgárok közül azok, akik az ISZOMM-ra szavaznak, azok a jelzők nélküli baloldal európai térnyerését segítik.

Értékrendünk: szabadság, hazaszeretet, szolidaritás

Az ISZOMM értékrendjének homlokterében a magyar nép, a magyar haza szeretete áll. A kinyilvánított szavakon túl sokkal inkább az értő cselekvés az eszközünk.

A történelem végre úgy hozta, hogy a magyar szabadság kérdőjelei a múltba szelídültek, s az ISZOMM a magyar önrendelkezés erősödését, még inkább kiteljesülését akarja. Elutasítjuk viszont a szabadság tékozló, öncélú, avagy önző, kisajátító értelmezését. A lehető legszorosabb együttműködésre törekszünk tagországi társainkkal, szomszédainkkal. Úgy értelmezzük, hogy ha bárki az európai szuverenitást kívánja korlátozni, az óhatatlanul a magyar önrendelkezés ellen lép fel.

Az ISZOMM a szolidaritást az egymás érdekei melletti kiállásként értelmezi. Ez vonatkozik a környezetünkre is, amelynek kárára senki nem fordulhat. A magyar haza ugyanis több, mint eszme, hiszen az egyben egy csodálatos természeti valóság. Ahogy az eszmét, úgy az életünk tereit is tisztelnünk, ápolnunk kell.

Az ISZOMM kiáll az emberi jogok maradéktalan érvényesítéséért, és felveszi a kesztyűt az egyes identitások erőltetett, kampányszerű felülkerekedési szándékaival szemben. Emellett a csalás, a korrupció, a nacionalizmus és a neoliberalizmus ádáz ellenfelei vagyunk.

Az ISZOMM legfőbb európai célkitűzése az egység

Az ISZOMM az Európai Uniót az európai történelem eddigi legnagyobb vívmányának tartja, s kifejezetten érdekelt annak fejlesztésében. A fejlesztés lényege a minél több területre kiterjedő és minél szorosabb egység.

Az eddig elért egység azonban főleg a cégek, a tőke javát szolgálja, s a polgárok érdekei, szociális szempontjai egyelőre háttérbe szorulnak. Az ISZOMM elsősorban ezen akar változtatni, s az EU-t a dolgozó emberek jólléti terepének kívánja látni. A párt felfogásában az EU önmagában se nem jó, se nem rossz, hanem pont olyan, amilyet a politikai erők kiharcolnak.

Az ISZOMM európai politikai képviseletet kínál a baloldali értékrendű magyar emberek számára. Kerüljük a jelzőket, így elhárítjuk magunktól a balliberális, a balközép, netán a szélsőbalos címkéket. Pártunk baloldali, tehát legfőbb értéke a szolidaritás, cselekvésének középpontjában pedig a dolgozó emberek, valamint szüleik és gyermekeik állnak.

Küldetésünk a munkásképviselet

Az ISZOMM európai jövőképe a Szociális Európa fogalmában helyezkedik el. Ez legfőképp a méltányos bérek garantálása révén valósulhat meg. A bérek gyilkosai azonban gyakran maguk a tagországi kormányok, s köztük sajnos a jelenlegi magyar kormány alighanem a leggaládabb. Ez ellen az Európai Parlament a szakszervezeti és a munkásjogok módszeres kiterjesztésével tud fellépni.

Az ISZOMM vállalása

Pártunk egy a jelen évtized elején alakult friss mozgalom, a szociális válság leküzdésének akaratával. Bárhol, így az EP kapcsán is ugyanazt vállaljuk: megválasztásunk esetén és arányában az adott település, Magyarország egésze, illetve az EU jobb hely lesz jólléti értelemben, mint amilyen a szerepvállalásunk nélkül volt.

A választási realitások

Az ISZOMM tisztában van azzal, hogy egy EP képviselői mandátumhoz a szavazatok legalább 5 százalékát kell megszereznie. A kellő választói felhatalmazás esetén az ISZOMM képviselője a szociális, a munkaügyi, a környezetvédelmi és a mezőgazdasági területeken működő szakbizottságokban kíván eredményesen részt venni.

Az európai szociális feladatok

E területeken a lehetőségeihez képest az EU történelmi lemaradásban van, akkor is, ha a világ legtöbb szociális vívmánya itt jött létre. Álláspontunk szerint legfőképp a bérek és a nyugdíjak emelésén túl a lakhatási, az egészségügyi és az oktatási ügyekben való előrelépésre van szükség. Szociális szempontokat is figyelembe vevő állami/önkormányzati bérlakás-rendszer, egységes társadalombiztosítás, térítésmentes képzettség-szerzés jelentik az elérendő mérföldköveket.

Az európai munkaügyi feladatok

Az egységes szakszervezeti jogok kivívása és garantálása régóta várat magára, s ezek eléréséért az ISZOMM mindent megtesz. Erős munkavállalói szervezetek szükségesek a munkahelyi biztonság eléréséhez és fenntartásához. Az ISZOMM a tipikusan négy napos munkahét és a napi nyolc órás foglalkoztatás elterjesztését akarja amellett, hogy az otthoni munkavégzés, valamint az évi 30 napos szabadság kívánalmai is érvényesülhessenek az EU valamennyi országában.

Az európai környezetvédelmi feladatok

Amit korábban klímakatasztrófának neveztünk, az sajnos már bekövetkezett, legfeljebb annak súlyosságát enyhíthetjük, vagy fokozhatjuk. Európa a földön és a tengereken tapasztaltak átlagánál is jobban melegszik, ezért a nemzetközi együttműködések szervezése első helyi európai parlamenti feladat. Az ISZOMM a minél kevesebb anyaggal és energiával való minél több érték előállításának a híve, ezért támogat minden olyan törekvést, amely hasonlókat céloz. A párt túl kíván lépni a “szennyező fizet” elven, mert álláspontja szerint pénzért se lehessen a környezetünket rongálni, inkább a teljes helyrehozatal, vagy a riasztóan szélsőséges esetekben a még súlyosabb büntetések híve, a börtönt is ideértve.

Az európai mezőgazdasági feladatok

Az ISZOMM nagy értéknek tekinti az európai Közös Mezőgazdasági Politika létét és működését, amely a vidékfejlesztést is magában foglalja. A fejlődéshez azonban meg kell törni a termésátlagok, avagy a profitérdekek hajszolásának hegemóniáját. Az ISZOMM olyan agrárpolitikai fordulatot szorgalmaz, amely a támogatásokat az alapvető célkitűzések teljesítésén túl annak fejében biztosítja, hogy az adott talaj, erdő, vagy vízterület jobbá válik, azaz a biodiverzitás szintje fokozódik. Kiemelten fontos az európai vidéki területek, a kistelepülések bevonása a digitális forradalom ernyője alá (okosfalvak), azaz a nagyvárosokban elvárt szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenütt a 15 perces kívánalomhoz közelítsen. A kívánt célok érdekében a párt a szövetkezeti modelleket tekinti alapvetésnek.

Az európai gazdaságpolitikai feladatok

A gazdaságpolitikák összehangolása a minél szorosabb európai egység egyik legfontosabb eszköze. Ma javarészt az egységes belső piac és az euró jelenti a közös gazdaságpolitikai bázist, amit jelentősen segít a bankunió, a fejlesztéspolitikai és egyes adóügyi kérdésekben való egység.

Az ISZOMM törekvése az euró mihamarabbi bevezetése, elsősorban az árstabilitás érdekében.

Az európai gazdaságpolitika jelenlegi, növekedést hajszoló fő célját a minél magasabb bérek iránti törekvéssel kívánjuk felváltani. Elégtelennek tartjuk az európai minimálbér körüli intézkedéseket, s azt tartjuk elérendőnek, hogy a munkajövedelmek erősödése haladja meg a tőkejövedelmekét!

Az európai Közös Kül- és Biztonságpolitika

Az EU a globális arénában sajnos a legkevésbé sincs az őt megillető helyen. Ahogy mondják, az EU változatlanul egy gazdasági óriás, de egy politikai törpe. Ezen csak a még nagyobb belső egyetértés és egység segíthet, ami a hagyományos külpolitikai dimenziók felett közös energiapolitikai, menekültügyi, biztonsági és bizony katonai összefogást követel a tagországoktól.

Az ISZOMM a közös európai hadtestet az európai szuverenitás elengedhetetlen feltételének tartja. A nemzeti hadseregek szerepét meghagyva, sőt, azokat erősítve, a párt egy közös, NATO-kompatibilis és rendkívül jól felszerelt, legalább fél millió katonával rendelkező EU-hadsereg felállítását szorgalmazza, amely részben, vagy egészben bárhol bevethető, tehát a klasszikus védelmi feladatokon túl a világ bármely pontján képes békefenntartó szerepet vállalni. Megértve, hogy Európában jelenleg egyedül Franciaország atomhatalom, emellett az európai hadtestnek is atomerővel is kell rendelkeznie! Egy ilyen erejű hadsereg garancia lehet arra, hogy az EU tagjai amerikai jelenlét és segítség nélkül is eredményesen tartsák féken a lehetséges agresszorokat.

Az ISZOMM az EU bővítését szorgalmazza, de senkinek nem kíván VIP-bejáratot építeni. A párt a közös európai szabályok és normák maradéktalan elfogadást, illetve betartását valamennyi tagországtól megköveteli, s ez alól az újonnan jövők se lehetnek kivételek.

Az Európai Parlament tagjai az európai választópolgárok képviseletére hivatottak, s nem válhatnak semmilyen külső ország lobbistáivá, netán ügynökeivé. Európának a legtöbb kárt az amerikai, a kínai és az orosz befolyás okozza, s véget kell vetni annak a képmutatásnak, amikor a port csak a kishalakon verjük le, miközben a cápák szabadon garázdálkodnak. Az Európai Parlament kizárólag az európaiaké, az európaiak érdekérvényesítő terepe legyen!

Zárónyilatkozat

Mi mellett állunk?

 • Szociális és szolidáris Európa;
 • “Okos” települések;
 • Minél szorosabb európai egység;
 • Európai autonómia és szuverenitás;
 • A tisztaság és béke földrésze;
 • Közös európai hadtest.
 • Antifasizmus
 • Szocializmus
 • Béke
 • Szeretet
 • Igazság
 • Átláthatóság