Menü Bezárás

IGEN SZOCIALIZMUS – pártprogram

Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom egy az egyenlőség, az igazság és a szolidaritás talaján álló modern, európai, nemzeti, baloldali politikai párt, amely a társadalom és a gazdaság gyökeres megújítását a baloldaliság és a fenntarthatóság értékei mentén kívánja megvalósítani.

Jövőképünkben legfontosabb érték az ember, aki egészséges, felszabadult és művelt, a környezet, amely kiegyensúlyozott, tiszta és megújuló, valamint az együttműködő társadalom , amely szolidáris, vidám és versenyképes.

 

Alapvetéseink:

Elsődleges célunk a szociális, az erkölcsi és a környezeti válság leküzdése, majd a társadalmi jóllét megteremtése.

Olyan Magyarországot akarunk, ahol elég egy munkahelyen dolgozni a tisztes megélhetésért, s ahol a nyugdíj valódi megélhetést ad.

A nemzethez tartozás elvitathatatlan alapjog.

A magyar nemzet gazdasági értelemben vett legszegényebb kétharmadának érdekeit tartjuk szem előtt.

Az ún. Alaptörvényt semmisnek és érvénytelennek tekintjük, s helyébe népszavazással megerősített új Alkotmányt építünk.

 

A gyűlölet fenntarthatatlan

Újra értelmezzük az életminőséget: az értékorientált ‘jóllét’ mellett szállunk síkra.
Szabályozás hiányában mindig a nyers erő fog győzni. A 2020-as világjárvány okozta globális pánik és csődhullám után a fejlődés új útjait keressük. Feladatunk a zabolátlan, neoliberális társadalom- és gazdaságpolitika felváltása közösségi megoldásokra.

 

A NER-nek csúfolt rendszer felszámolása az állam és a piac önkényével szembeni együttes fellépést kívánja.

 • A nemzet hatalma a nép hatalma.
 • Egyenlőnek tekintjük a közösségi, a szövetkezeti és a magántulajdont.
 • A tőke- és a magánérdekeket a társadalom érdekei alá rendeljük.
 • Egyensúlyt teremtünk a tőkejövedelmek és a munkajövedelmek között.
 • Az adófizetők pénze az embereké!
 • A piacokat finanszírozzák a piac birtokosai!
 • Fellépünk hazánk polgárai tömeges és rendszerszintű kisemmizése ellen.
 • Teljes kárpótlást indítunk el a devizahitelek áldozatai javára.

A nemzetközi szerződések betartásával újragondoljuk hazánk kapcsolatrendszerét az Európai Unióval.

 

Szociális Európát akarunk, ahol az EU nem béklyó, hanem jogok és közösségek rendszere, s ahol minden szociális kiadás valójában befektetés a társadalomba.

 • Fellépünk az EU mezőgazdasági és környezeti politikáinak gyökeres átalakítása mellett.
 • Az emberek biztonságát garantáló adatvédelmi szabályokat akarunk.
 • A megoldásokért felelős intézményekkel támogatottan meghirdetjük a klímavészhelyzetet.
 • Minden évszakban ún. Takarékos Nap-ot hirdetünk.

 

Új államszervezetet hozunk létre, amelynek alapmechanizmusa a decentralizáció és az átláthatóság.

 • A vezetők közjogi alkalmatlanságának esetére megalkotjuk a visszahívhatóság intézményrendszerét.
 • Korrupcióellenes hatóságot állítunk fel.
 • Az államfő közvetlen megválasztását, a kétkamarás törvényhozást, valamint a népszavazási szabályok egyszerűsítését szorgalmazzuk.

A választói korhatár 16 évre való leszállítása mellett foglalunk állást. Az emberi élethez és a testi-lelki egészséghez való jogot elvehetetlennek, elvitathatatlannak tartjuk, a munkahelyeken is.

Az energia- és táplálékszegénység elleni küzdelem ügyét az egészségvédelem sajátos részeként is vállaljuk.

Az egészségügyi politikánk homlokterében a megelőzés, egyben a környezeti károkozás visszaszorítása áll, de a gyógyításon sem fogunk spórolni.

 

Az egészségügy fundamentumainak tekintjük a korlátlan társadalombiztosítást, a szolgáltatásokhoz való tényleges hozzáférés garantálását.

 • A közösségi és a profitorientált szolgáltatókat “hermetikusan” el fogjuk különíteni, továbbá a paraszolvenciát a büntetőjog tárgyává tesszük.
 • Az európai mérföldkövek mentén Szociális Alkotmányt fogunk tető alá hozni a munkához, a lakáshoz, és a tisztességes élethez való jog garanciáival.
 • A szabályozás eszközével elengedhetetlennek tartjuk a kizsákmányolásra épülő tőkés rendszer járomba hajtását.

 

Az adózás eszközeivel gyakorlatilag felső korlátot fogunk szabni az egyéni gazdagodásnak.

A szabályozás eszközeivel fogunk előnyöket biztosítani a dolgozói tulajdonszerzésnek. Az ország ‘jóllétét’ az emberek elégedettségében mérjük, a boldogságot alapvető jognak tekintjük.

 • Felfogásunkban a tisztes jövedelem, a fűtött/hűtött otthon, az egészség, a tiszta víz, a diploma vagy a gyermekvállalás mind alanyi jog.
 • Minden lehetséges eszközzel irtjuk a szexista, a rasszista és a náci megnyilvánulásokat.
 • Általános munkaalapnak a heti 40 órát tekintjük, de a 35 óra feletti részt és az ünnepnapok beáldozását premizálva, a “kevesebb munkát, de több bért” jelmondattal.

 

Folyamatosan indexálva, induló jelleggel bevezetjük a havi nettó 250.000 forintos minimálbért.

 • A létminimumra, azaz 100.000 forintra kiegészített szociális minimumjövedelmet biztosítunk minden felnőtt állampolgárnak, akinek a tényleges jövedelme ez alatt van.
 • Havi 50.000 forint korpótlékot biztosítunk minden nyugdíjasnak úgy, hogy a legkisebb öregségi nyugdíj is elérje a 150.000 forintot, folyamatosan indexálva.
 • A családi pótlékot a mindenkori súlyozott európai átlagon, de legalább 50.000 forintban határozzuk meg.
 • Az otthonápolást munkaként fogjuk elismerni, és ahol csak van értelme, lehessen otthonról dolgozni.

 

Kötelező dolgozói érdekképviseletet rendelünk minden, 10 főnél többet foglalkoztató munkahelyen, és bevezetjük az ‘e-munkakönyvet’.

 • Ösztönözni fogjuk a szakszervezeti tagságot és az egységes szakszervezeti konföderációt.

Szociális lakásügynökséget hozunk létre a közösségi/szövetkezeti bérlakások építése, fenntartása és fejlesztése végett, hatóságilag szabályozott, és a fiatalokat különösen kedvezményező árkörnyezetben.

 • A hajléktalanságot bűn helyett egy összetett szociális problémaként értelmezzük, és e szerint fogjuk leküzdeni.
 • Ingyenes közlekedési, közmű és internet minimumokat vezetünk be.
 • Házasság vagy élettársi kapcsolat az, amelyben két felnőtt ember deklaráltan köti össze az életét.

 

Család minden olyan életközösség, amelyben gyermek vagy eltartott szülő is van.

 • Az ‘egyszülős’ családoknak duplázott családi pótlék a méltányos.
 • A nők jele a 2-es helyett legyen ‘X’, a férfiaké pedig ‘Y’!

Az Isztambuli Egyezmény ratifikálása a családon belüli erőszak elleni küzdelem, illetve a nő- és gyermekvédelmi intézményrendszer alapköve

 

Mindenki számára ingyen elérhetővé tesszük a szakma vagy a diploma vagy megszerzésének, az élethosszig tartó továbbtanulásnak, továbbképzésnek a lehetőségét.

 • A tankötelezettségi korhatárt 18 évre emeljük fel, ezzel egy időben visszaállítjuk az alapfokú oktatás, a szakmunkásképzés, a gimnáziumok, a szakközépiskolák és a technikumok rendszerét, újra egyszintű érettségivel.
 • Oktatáspolitikánk alapelve a személyre szabott tudás és a digitális forradalom köznapiasítása.
 • Eltöröljük a diákhitelt, helyette a szociális minimumjövedelem biztosításán túl ösztöndíjrendszert vezetünk be a nappali felsőoktatásban.
 • Az oktatás állami feladatai sem ‘piacosíthatók’.
 • A felekezeti vagy nemzetiségi iskola nem lehet diszkrimináció.
 • Ki a papokkal az iskolákból!
 • Le az ún. integrált oktatással!
 • A pedagógus legyen köztisztviselő!
 • Körzetesített iskolákat, összevont általános és középiskolát!
 • Megszüntetjük a magán és egyházi iskolák kiemelt állami támogatását, s a közoktatást kívánjuk a ma még privilegizált intézmények szintjére emelni.

Gondoskodunk a pedagógusok kiemelt bérezéséről és akár a jövedelemadó alóli mentesítéséről a gazdaságilag pangó, szociálisan elmaradott országrészekben, továbbá a sérült gyermekekkel foglalkozók körében.

 

Bevezetjük a sorkatonai szolgálathoz hasonló, de önkéntes alapú Közösségi Szolgálatot a fiatalok számára, a szociális minimumjövedelem biztosításával a honvédelmi, katasztrófavédelmi, egészségügyi, gyermek- vagy idősgondozási területeken.

Közösségi Akadémiákat hozunk létre minden olyan vonatkozásban, amit sem az állam, sem az iskolák nem tanítanak meg, különösen a dolgozók jogairól, úgymint az egészséges és zaklatásmentes munkahelyhez való jog, a szakszervezeti jogok, a szövetkezés joga, az érdekegyeztetéshez való jog, a lakhatási jogok, a pénzügyi ismeretek és jogok, a fogyasztói jogok, a gyermekjogok és sok minden más, amit a dolgozóknak a szakmájukon kívül tudniuk kell.

Ezeknek a jellemzően „vasárnapi iskoláknak” a működtetéséhez az oktatási infrastruktúra bázisán biztosítjuk az alapokat, illetve a megfelelően képzett oktatókat.

 • A cigányság jóléti leszakadásának önkéntes alapú szövetkezetekkel és tisztességesen finanszírozott iskolákkal vesszük elejét.

 

Az állam és egyházak viszonyának rendezési alapelve a szabad hitélet és a szigorú szekularizáció.

 • Az egyházak (szerzetesrendek) vállalkozási lehetősége alanyi jogon alapuljon, úgy mint bármely más egyesületé, állampolgáré.
 • Az egyházi szociális szolgáltatások esetében az állami társfinanszírozást csak hasonló önrész vállalása esetében tartjuk lehetségesnek.

 

A magyar föld legyen méltó régi nagy híréhez, azaz élénk, változatos növény- és állatvilágra törekszünk, ép földekkel, tiszta vizekkel!

 • A termőföldekre, az erdőkre és a tavakra állami elővételi jogot vezetünk be.
 • A természetgazdálkodásban a szövetkezeti reneszánsznak, a lehető legszínesebb formákat öltő szövetkezeti működésnek adunk teret.
 • Minden lehetséges előnyt megadunk a helyben termelt élelmiszer helybeni fogyasztásához, különösen a közösségi intézmények vonatkozásában.

 

A fogyasztói jogokat kollektív jognak, garantálását pedig állami feladatnak tekintjük.

A munka-, illetve tőkejövedelmek vonatkozásában az egyenlő elbánás elvét követjük, kifejezett ‘zöld’ preferenciákkal.

 

Zárszó

Az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalmat az alapítók azért hozták létre, hogy gondolati otthont adjon a baloldali érzelmű és értékrendű magyar embereknek, és modern platformot a baloldali politikákra szavazni kívánóknak. A legfőbb célunk: a szociális válság felszámolása. Figyelünk minden kritikai észrevételre, jobbító szándékra, azonban bizonyosan nem vállalkozunk a baloldali, a szociális és a fenntarthatósági törekvések elvi ellenfeleinek, valamint öncélú politikai kommentátorok meggyőzésére.

Magyarország
2020 novembere

Igen Szolidaritás