Menü Bezárás

A modern magyar baloldaliság “tízparancsolata” –Szanyi Tibor pártnapi beszéde

Az IgenSzolidaritás – mint XXI. századi európai baloldali párt – mindenek feletti feladatának tekinti a hazánkban egyre mélyülő szociális, morális és környezeti válság gyors mérséklését, majd végleges felszámolását. E hosszú és fáradságos munka eredményes elvégzésére felszólítunk mindenkit, aki a mára kiteljesedett ‘hungarokapitalista’ rendszer kárvallottja – vagy okszerűen az lesz – hogy mind itthon, mind az Európai Unióban segítsen érvényt szerezni az Európai Szociális Karta, valamint a Szociális Jogok Európai Pillére ratifikált, vagy ratifikálni szükséges passzusainak! Ezért Baloldali Tízparancsolat címmel közreadjuk azt az ország-mentő csomagot, amelytől nem kívánunk eltérni, sőt, arra számítunk, hogy ezzel tesszük világossá a modern magyar baloldaliság mibenlétét.

1. “Vedd számba az ország népének még meglévő közvagyonát!”

Különben nem fogod tudni, mit lopnak el tőled. A rendszerváltás egyik ősbűne, hogy a spontán és a szabályozott privatizáció, a kárpótlás, valamint az önkormányzatok részére történő vagyonátadás a meglévő állami és szövetkezeti vagyon értékének hivatalos becslése nélkül történt meg. Ez hatalmas vagyonvesztést torkollott, amelyet sem a magyar gazdaság, sem a lakosság nagy része a mai napig nem hevert ki.

A továbblépés érdekében tiszta vizet kell önteni a pohárba, vagyis tulajdonlapok, különböző nyilvántartások segítségével pontos közvagyon-katasztert kell készíteni!

2. “Eredj az ellopott közvagyon nyomába, és számoltasd el a tolvajokat!”

A „Ne lopj!” mózesi parancsolat olyan, az emberiség egészére igaz erkölcsi útmutatás, amelytől semmilyen ideológia, semmilyen politikai erő nem tekinthet el! Éppen ezért az IgenSzolidaritás minden erejével azon van, hogy felgöngyölítse az elmúlt 30 év vagyoni visszaéléseit, és ehhez mind a hazai, mind a nemzetközi bűnüldöző szervek segítségét igénybe vegye! Ennek érdekében megsemmisíti a közvagyon lopását legálissá tevő törvényeket, és törvényt alkot a gazdasági statáriumról, és megszigorítja a Büntető Törvénykönyv büntethetőségre vonatkozó tételeit!

3. “Vedd számba külföldi és belföldi tartozásaidat!”

A „pénzügyi trojka” (IMF, Világbank, Európai Központi Bank) úgynevezett „kipaterolása” senkit ne tévesszen meg! A külföldről felvett hiteleket ma azokkal a pénzügyi eszközökkel helyettesíti a kormány, amelyeket a lakosság kölcsönöz állampapírok vásárlásával, hosszú lejáratra, a kereskedelmi bankokhoz képest magas kamatra. A lakossági finanszírozás, valamint az állam által történő felhasználás nagyságrendjét, továbbá az infláció veszélyeit a lakosság elé tárjuk!

Az ország polgárainak ijesztően nagy hányada nyögi a devizahitelezésnek nevezett csalárdság igazságtalan terheit. Tömegeket fogunk kihozni a modern adósrabszolgaságból a vonatkozó szerződések semmissé tételével és igazságos újraírásával.

4. “Küzdj az igazságos, emberi közteherviselésért!”

Minden társadalmi szintű változás előfeltétele az igazságos közteherviselés. Ennek egyik fontos feltétele az adótörvények radikális megváltoztatása. Ha a közfeladatok színvonalas ellátását, mint az emberi élet minőségének javítását alapvető baloldali célkitűzésként tűzzük magunk elé, akkor a jelenlegi – költségvetési egyensúlyi, vagyis kiadáscsökkentő – tendenciákkal ellentétben az állami bevételek növelésére helyezzük a hangsúlyt. Ennek eszközeként a napi fogyasztás helyett a luxust és a pazarlást fogjuk keményen megadóztatni! Emellett a jelenleg alacsony szintű társasági adót az EU átlagára fogjuk emelni! A céges osztalékadó mértéke azonos lesz a munkajövedelmeket sújtó terhekkel!

5. “Építs otthont, ne csak házat!”

A lakhatáshoz való jog alapvető emberi jog. Legfontosabb, hogy felmérjük a meglévő lakásállományt, az egy főre jutó lakásnégyzetmétert, az igénylők hátterét és szükségleteit, az albérletben élők számát, az esetleges fizetési hátralékok jellegét, s ezek becsült nagyságrendjét. Mindezen adatok birtokában komplex lakásprogramot alkotunk. Az üres lakóingatlanokat bevonjuk a szociális lakásgazdálkodásba.

6. „Állj szolidaritásba minden dolgozó embertársaddal!”

A szolidaritás elemi és legalapvetőbb tartalmi jegye az egymás legfontosabb ügyeiben való kölcsönös kiállás. Mivel ezt a kapitalizmus haszonélvezőitől aligha várhatjuk, mi fogjuk megtenni az első lépést az önellátás és a tulajdonosi szerkezetek megváltoztatása felé. Ez a mezőgazdaságban a vegyes tulajdont jelenti, ésszerű birtokhatárok meghagyása mellett. Termelő-feldolgozó-értékesítő szövetkezeteknek adunk elsőbbséget a szántóföldi, a gyümölcstermesztési, az erdészeti, a legeltetési és a vízgazdálkodási területen egyaránt. Mindezen feladatokat főként biogazdálkodásban fogjuk megoldani. Megszigorítjuk az élelmiszerbiztonságot és a minőségellenőrzést.

Az ipari ágazatokban ösztönözzük a dolgozói résztulajdonosi formákat. Ezzel megszüntetjük a kiszolgáltatottságot a munkások és alkalmazottak körében, nyilvánvalóan ugrásszerű javulást elérve a tulajdonosi érdekeltségi rendszerrel.

7. „Hozz munkásbarát törvényeket, mert a dolgozók termelik az értéket!”

Az IgenSzolidaritás törvényben garantálja minden, a munka világát befolyásoló kérdésben az érdekegyeztetés egész rendszerének munkás-barát átdolgozását és folyamatos működtetését.

Tiltani fogjuk, hogy a multinacionális cégek állami költségvetési támogatást kaphassanak, az adózási szabályokat pedig minden cégre azonos mértékűre szabjuk, legyen az hazai, vagy külföldi. Felszámoljuk a stratégiai megállapodások ettől eltérő gyakorlatát!

A Munka Törvénykönyvben rögzítjük az ötnapos munkahetet, a nyolc órás munkaidőt. Ettől kevesebb igénybe vétel csak a jövedelem meghagyása mellett lehetséges! Az elrendelt túlmunka maximális mértéke munkatorlódás estén sem haladhatja meg a havi 10 és az évi 100 órát, s azt mindig a következő hónapon esedékes munkabér kifizetésével együttesen fogjuk számfejtetni!

200.000 forintos havi nettó minimálbér, 100.000 forintos havi szociális minimumjövedelem, havi 37.500 forint gyermekenkénti családi pótlék és ugyanennyi korpótlék minden nyugdíjasnak. Ez az induló célkitűzésünk.

Kormányra kerülve azonnali hatállyal visszaállítjuk a Munkaügyi Bíróságokat!

A munkahelyeken mindenütt ellenőrizni fogjuk a munkavédelmi előírások maradéktalan betartását!

A közfeladatot ellátókra egységes közszolgálati törvényt alkotunk. A közfeladatot ellátók bérét, működésük anyagi fedezetét az állam biztosítja.

A női munkavállalókat semmilyen vonatkozásban nem érheti hátrány a férfiakkal szemben!

8. „Vigyázz szellemi értékeidre, hogy maradandót alkothass a Földön!”

A színvonalas tudáshoz való hozzáférés szintén alapvető emberi jog. Olyan pedagógus-képzést hozunk létre, amely révén a tanárok képesekké válnak a ránk zúduló információ-özön kezelésére, a lényeg meglátására és megláttatására, az iskolai munka eredményes megszervezésére, s amely révén a különleges adottságú, valamint a lelkileg sérült tanulók egyéni bánásmódban részesülnek. Derűs légkört hozunk létre az iskolákban, a tanulókat partnerként kezelve. A tanárok mindezekért élvezzék az állam erkölcsi és anyagi megbecsülését!

9. „Alkoss és működtess olyan társadalombiztosítást, amely az emberi élet minőségéért és méltóságáért dolgozik!”

A társadalombiztosítási kötelezettségeket szigorúan be fogjuk vasalni, azokat elkülönítetten kezeljük, és nyilvánossá tesszük. A költségvetés e célra képzett tartalékából pótoljuk a zavartalan működéshez szükséges hiányzó összeget.

Létrehozzuk az egészség- és nyugdíjbiztosítási önkormányzatokat, melyek testületi tagjait a munkavállalók és a munkaadók szervezetei azonos létszámban delegálják.

Törvényileg megtiltjuk a hálapénz rendszerét!

Az arra szoruló családtagok otthoni ápolását munkaviszonyként elismerjük, és a mindenkori minimálbérrel dotáljuk.

Évente érzékelhető mértékben emeljük az időskori ellátásra szorulók férőhelyeinek számát.

10. „ Ha azt akarod, hogy becsüljenek, ne tartsd magad többre másoknál!”

Mi kiválasztottak helyett megválasztottak akarunk lenni.

Alkotmányba iktatjuk a 16 éves választási korhatárt, a kétkamarás parlamentet, a közvetlen államfőválasztást és a politikusok visszahívhatóságát!

A becsület egyik alapja a közösségi helytállás, ami az államilag szervezett és elismert önkéntes közösségi szolgálat intézményének megteremtésében is öltsön testet!

A mai Magyar Országgyűlésben nem ismerek olyan erőt, amely a fentieket legalább javarészt képviselné. Ha mégis lenne ilyen, azt az erőt baloldalinak fogjuk tekinteni.

Szanyi Tibor, alelnök, az Igen Szolidaritás miniszterelenök-jelöltje

Elhangzott 2020. szeptember 12-én, az Igen Szolidaritás pártnapján.

Posted in Velünk történt